แผนที่แสดงโรคไข้เลือดออกรายอำเภอในเขตจังหวัดอุบลราชธานี
อัตราป่วยต่อแสนประชากร
กราฟแท่งโรคไข้เลือดออกรายอำเภอในเขตจังหวัดอุบลราชธานี

ข้อมูลโรคไข้เลือดออกรายอำเภอในเขตจังหวัดอุบลราชธานี
อำเภอ จำนวนผู้ป่วย จำนวนประขากร อัตราป่วยต่อแสน
เมืองอุบลราชธานี
ศรีเมืองใหม่
โขงเจียม
เขื่องใน
เขมราฐ
เดชอุดม
นาจะหลวย
น้ำยืน
บุณฑริก
ตระการพืชผล
กุดข้าวปุ้น
ม่วงสามสิบ
วารินชำราบ
พิบูลมังสาหาร
ตาลสุม
โพธิ์ไทร
สำโรง
ดอนมดแดง
สิรินธร
ทุ่งศรีอุดม
นาเยีย
นาตาล
เหล่าเสือโก้ก
สว่างวีระวงศ์
น้ำขุ่น